Религия на мира- част първа

by sometcriticalhoughts

Днес ще започна една серия от постове с названието „Религия на мира“, в която ще споделям различни цитати от свещената книга на Исляма- Коранът. Понякога ще анализирам цитатите, така както ги разбирам, друг път ще оставям на вас сами да прецените дали в тази книга се пише за мир и свобода. Но понеже както сами ще видите всичко в нея е написано доста ясно и еднозначно, затова и винаги ме учудва твърдението, че Исляма е миролюбива религия. За мен твърдящите такова нещо или не са чели Корана или не искат да признаят какво са прочели в него, защото това не съответства на гледната им точка по въпроса. Но стига съм писал, вие имате собствени очи и глава и можете да прочетете и помислите сами по въпроса!

Ще започна с цитати от Сура 8- Придобитото във война (Ал-Анфал), просто защото сега съм в тази част на книгата и чак днес ми хрумна идеята да започна да пиша тези постове. Притно четене!

Коран (8:1 до 8:23):

„1. Питат те за придобитото във война. Кажи [о, Мухаммад]: “Придобитото е на Аллах и на Пратеника. Бойте се от Аллах и се помирявайте взаимно, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник, ако сте вярващи!”

 1. Вярващите са онези, които щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и щом им бъдат четени Неговите знамения, те усилват вярата им, и на своя Господ се уповават;
 2. които отслужват молитвата и от онова, което сме им дали, раздават.
 3. Тези са истинските вярващи. За тях има степени при техния Господ, и опрощение, и щедро препитание ­
 4. както твоят Господ те изведе от дома ти с истината, а на част от вярващите [това] не им хареса,
 5. спорейки с теб за истината, след като тя пролича, ­ сякаш ги водят към смъртта и я виждат.

(През втората година по хиджра съдружаващите от Мека изпратили до Дамаск търговски керван начело с Абу Суфян. Когато Пратеника на Аллах узнал за завръщането му, решил да го спре. Потеглил с повече от триста свои сподвижници. Ала Абу Суфян, осведомен за това, изпратил вест на курайшите да му се притекат на помощ, същевременно променил маршрута и спасил кервана. Мюсюлманите вече трябвало да се сражават с хилядната армия на Курайш. Една част от сподвижниците на Пророка проявили сдържаност и казали: “Ние потеглихме, за да пленим кервана, не сме готови за такава битка.” Накрая постигнали съгласие да се сражават и победата била извоювана от мюсюлманите.)

 1. И когато Аллах ви обеща, че едната от двете групи ще е ваша, вие пожелахте онази, която е без оръжие, да е ваша. А Аллах искаше да възцари правдата със Своите Слова и да прекърши неверниците,
 2. за да възцари правдата и да отмени лъжата, дори престъпниците да възненавиждат това.
 3. Когато призовахте вашия Господ за помощ, Той ви откликна: “Аз ще ви подкрепя с хиляда ангели един след друг.”
 4. Аллах стори това само за радостна вест и за да се успокоят с него сърцата ви. Помощта е единствено от Аллах. Аллах е всемогъщ, премъдър.
 5. Той ви покри с дрямка за успокоение от Него и ви изсипа вода от небето, за да ви пречисти с нея и да премахне от вас скверността на сатаната, и да укрепи сърцата ви, и да заякчи с това стъпките.
 6. Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас. Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички крайници!”
 7. Това е, защото се възпротивиха на Аллах и на Неговия Пратеник. А за който се възпротиви на Аллах и на Неговия Пратеник, Аллах е суров в наказанието.
 8. Ето, вкусете го! За неверниците е мъчението на Огъня.
 9. О, вярващи, когато срещнете неверниците в настъпление, не им обръщайте гръб в бягство!
 10. А който им обърне гръб в този ден, освен с намерение за бой, или за да премине към друга [ваша] дружина, той вече си е навлякъл гнева на Аллах и мястото му е Адът. Колко лоша е тази участ!
 11. Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли, когато хвърли, а Аллах хвърли, за да подложи вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е всечуващ, всезнаещ.

(Когато воините-курайши се устремили, за да влязат в битка с мюсюлманите, Пратеника на Аллах, мир нему, вдигнал ръце и казал: “О, Аллах, Курайш дойде с надменните си първенци, които излъгаха твоя Пратеник. О, Аллах, умолявам Те да изпълниш обещанието, което ми даде!” И когато двете множества се срещнали, той взел шепа пръст и я хвърлил в лицата на враговете. Тогава курайшите се заслепили и накрая претърпели поражение. В горното знамение се споменава за това и се разкрива, че всъщност Аллах е хвърлил пръстта, защото Пророка, мир нему, я хвърлил не от свое име, а от името на Аллах.)

 1. Това е, защото Аллах обезсилва коварството на неверниците.
 2. Ако молехте за победа [о, неверници], ето, дойде ви победата. И престанете ли, то е най-доброто за вас. А ако повторите [враждата], и Ние ще повторим. Не ще ви помогнат тълпите ви с нищо, дори да са многобройни. Защото Аллах е с вярващите.
 3. О, вярващи, покорявайте се на Аллах и на Неговия Пратеник, и не се отмятайте от него, след като [го] чувате!
 4. И не бъдете като онези, които казват: “Чухме!”, ала не чуват.
 5. Най-лошите твари пред Аллах са глухите, немите, които не проумяват.
 6. И ако Аллах откриеше добро у тях, би ги накарал да чуят, но дори ако ги накараше да чуят, те пак щяха да се отметнат, отдръпвайки се.“

Така, това беше първият образователен цитат от тази „велика“ книга, който реших да споделя с вас. Не мислете, че съм търсил специално за нещо толкова кърваво и немиролюбиво, просто отворих книгата там докъдето бях стигнал и това беше първото, на което попаднах за деня. Но Коранът изобилства от цитати от този сорт. Ако на някой изпит по четене с разбиране ми дадат откъс от корана и ме попитат каква е основната тема на текста, ще кажа с увереност неверниците и тяхното мъчение и вярващите и техните награди. Просто в цялата книга се пише основно за това… Но да разгледаме и малко по-внимателно част от този цитат. Първо както става ясно от точка 17 (не си спомням как се наричаха традиционно тези точки) мюсюлманите не само се бият с неверниците с благословията на Аллах, а даже изцяло от негово име, сякаш самият Аллах се бие чрез тях. Дали и войните на Ислямска държава просто не четат Корана и не правят това, което пише в него. Не, едва ли, това би било твърде буквално и очевидно, сигурно има някаква оплетена конспирация, в която са заплетени Америка, Израел и целият зъл Запад, която принуждава горките мюсюлмани да се бият. Друга интересна част от цитата е пояснението към точка 6, от което става ясно нещо, което е ясно написано и в биографиите на Мохамед, а именно, че той и неговите последователи са били чисто и просто разбойници и разбивачи на кервани. Друга много важна точка е 22, където неверниците се приравняват с твари. Много любим цитат на всички привърженици на идеята за религията на мира е:

Коран (5:32):

„32. Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях Нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.“

Този цитат наистина звучи миролюбиво (един от малкото такива в тази книга), но ако се разгледа по-внимателно не значи точно това, което ни се иска да значи. Това е така просто, защото на неверниците в Исляма не се гледа като на хора (както виждаме и по-горе: „твари“). Така че този цитат въобще не се отнася за всички, а всъщност само за вярващите. Това става ясно и в точките след тази, които пък рядко биват споделяни. Като например:

Коран (5:33 до 5:37):

 „33. Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята, е   да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от земята [им]. Това за тях е позор на този свят, а в отвъдния за тях има огромно мъчение,

 1. освен които се покаят, преди да ги надвиете. И знайте, че Аллах е опрощаващ, милосърден!
 2. О, вярващи, бойте се от Аллах и търсете приближаване към Него, и се борете по Неговия път, за да сполучите!
 3. От неверниците ­ дори да бъде тяхно всичко на земята, и още толкова отгоре, за да се откупят с него от мъчението в Деня на възкресението, ­ не ще им се приеме и за тях ще има болезнено мъчение.
 4. Ще искат да излязат от Огъня, ала не ще излязат оттам. За тях ще има постоянно мъчение“

Толкова за днес от тази преливаща от мир книга. Надявам се написаното да не е било твърде сухо. Прочетете го внимателно и го обмислете!

Advertisements